hǎi làng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.sea wave

  • yī zhèn jù dà de hǎi làng chōng huǐ le hǎi dī

   巨大海浪海堤

   A huge wave came crashing over the sea wall.

  • hǎi làng pāi yán shí de shēng yīn

   海浪岩石声音

   the sound of the waves against the rocks

Word usage

 • "海浪" is often matched with measure word "个"or"阵".
  • 海浪

   one wave

  • 海浪

   one burst of the waves