hé èr wéi yī
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • two combined into one; all in one

    • zhè fáng zi shì jiāng liǎng dòng xiǎo wū de gé qiáng dǎ tōng hé èr wéi yī de

      房子小屋隔墙打通合二为一

      The house consists of two cottages knocked together.