hé jīn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.alloy; compound metal; rafting

  • tiě hé jīn

   合金

   iron alloy

  • sān yuán hé jīn

   三元合金

   ternary alloy

  • hé jīn gōng yì

   合金工艺

   alloying technology

  • èr yuán hé jīn

   二元合金

   binary alloy

  • hé jīn shì jīn shǔ de hùn hé wù

   合金金属混合

   An alloy is a mixture of metal.