huáng jīn shí jiān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.golden hours; prime time

  • huáng jīn shí jiān de guǎng gào fèi hěn guì

   黄金时间广告费

   Prime-time advertising rates are very high.

  • huáng jīn shí jiān bō chū

   黄金时间播出

   be broadcast during prime time

  • huáng jīn shí jiān de yú lè jié mù

   黄金时间娱乐节目

   a prime time entertainment programme

  • chūn jì shì shāo kǎo de huáng jīn shí jiān

   春季烧烤黄金时间

   Spring is prime time to fire up the grill.