jiā yè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.family property

  • jì chéng jiā yè

   继承家业

   inherit family property

  • yī xiē guó yíng qǐ yè jiā yè dà

   一些国营企业家业

   Some state-owned enterprise is big and well-off.

  • zài jiàn jiā yè

   家业

   rebuild a family

 • 2

  n.fmlwork and learning handed down in a family

  • jiā yè fán róng

   家业繁荣

   prosperous family undertaking