jiā zi
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.clip; folder; wallet

  • qǐng gěi wǒ yī gè biāo qiān jiā zi

   标签夹子

   Please give me a tag clip.

  • nǐ bāng wǒ zhǎo liǎng gè liàng yī fu de jiā zi

   衣服夹子

   Please help me find two clothes-drying clips.

  • bǎ wén jiàn fàng zài jiā zi zhōng

   文件夹子

   Put documents in a folder.

Word usage

 • "夹子" is often matched with measure word "个"or"只"or"把".
  • 夹子

   one clip

  • 夹子

   one clip

  • 夹子

   one clip