jīn bì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.gold coin

  • jīn bì guó

   金币

   gold using country

  • zhè méi gǔ dài jīn bì bù jǐn guì zhòng ér qiě jià zhí lián chéng

   古代金币不仅贵重而且价值连城

   This ancient gold coin is valuable, and it's priceless.

  • luò yáng fā xiàn de jīn bì

   洛阳发现金币

   the gold coin found in LuoYang

  • jīn bì huì duì

   金币汇兑

   gold exchange