jìn bì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.confinement (as a punishment)

  • guān jìn bì

   禁闭

   be placed in confinement

  • dūn jìn bì

   禁闭

   be locked away in confinement

  • bèi jìn bì liǎng tiān

   禁闭

   be placed in confinement for two days

  • xiāng guān shì bīng yǐ shòu dào jìn bì zài yíng fáng de chǔ fèn

   相关士兵受到禁闭营房处分

   The soldiers concerned were confined to barracks.