jìn bī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.advance on; close in on/upon; press hard

  • wěn bù jìn bī

   稳步进逼

   steadily close in

  • tā xiàng wǒ bù bù jìn bī

   进逼

   She advanced towards me in aggressive style.

  • jǐng chá cóng sì miàn bā fāng xiàng kǒng bù fèn zǐ jìn bī

   警察四面八方恐怖分子进逼

   The police moved in on the terrorists.