jīn bǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.(quality) fountain pen; gold-nib pen

    • chǎn pǐn bāo kuò jīn bǐ mò shuǐ bǐ hé bǎo zhū bǐ děng

      产品包括金笔墨水宝珠

      Products include pen, fountain pen, roller pen, ball pen and so on.