jìn jìn chū chū
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • go in and out half a dozen times

  • nà zuò fáng zi yī zhí yǒu hěn duō rén jìn jìn chū chū

   房子一直进进出出

   There had been lots of comings and goings at the house.

  • bān yùn gōng yī zhěng tiān dōu zài jìn jìn chū chū

   搬运工整天进进出出

   The removal men have been in and out all day.

  • hái zi men jìn jìn chū chū shǐ tā gǎn dào fán nǎo

   孩子进进出出使感到烦恼

   The children's comings and goings made him annoyed.