lǎo shì
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adv.always; invariably

  • tā lǎo shì gěi tā de péng you fā duǎn xìn

   老是朋友短信

   She's always text messaging her friend.

  • nà xiē gǒu lǎo shì wǎng qiáng shang cèng liú xia le wū jì

   那些老是墙上留下污迹

   The dogs are always rubbing against the wall and making dirty marks.

Word usage

 • Note
  "老是" carries a stronger meaning than "老".