lín bié
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.just before parting; at parting

  • zán men lín bié qián hé gè yǐng ba

   咱们临别

   Let's have a group picture before parting.

  • zuò wéi lín bié jì niàn

   作为临别纪念

   as a parting souvenir

  • lín bié biǎo yǎn

   临别表演

   a farewell performance