mái tóu kǔ gàn
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • immerse oneself in hard work; quietly immerse oneself in hard work; quietly put one's shoulder to the wheel

  • wǒ jiù xǐ huan nǐ men zhè gǔ mái tóu kǔ gàn de jìn r

   喜欢你们埋头苦干劲儿

   I like your down-to-earth and hardworking spirit.

  • zhěng gè xià wǔ mǎ dīng yī zhí zài shí yàn shì li mái tóu kǔ gàn

   下午马丁一直实验室埋头苦干

   Martin has been working hard in the laboratory all afternoon.