mài bào rén
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.news vendor

    • mài bào rén zài chē zhàn wài de lǎo dì fang

      卖报人车站老地方

      The newspaper seller was in his usual place outside the station.