měi tiān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • every day

  • tā měi tiān liù diǎn huí jiā

   每天回家

   He comes home at six every day.

  • zhè lèi shì jiàn měi tiān dōu yǒu fā shēng

   事件每天发生

   This type of incidents happen every day.

  • guò qù rén men měi tiān dōu lái kàn tā

   过去人们每天

   People used to come and visit him every day.

Chinese words with pinyin mei tian