nián yú gǔ xī
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • sladvanced in age

    • zhè wèi mín zú nǚ zuò jiā zhí dào xiàn zài nián yú gǔ xī réng rán bǐ gēng bù chuò bǎo chí zhe chuàng zuò jiā jìng

      民族女作家直到现在年逾古稀仍然笔耕保持创作佳境

      Though over 70, the national female author has still been active and kept a good state to create.