qián mén
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.front door; front gate

  • tā men bǎ gāng qín cè zhe cóng qián mén tái jìn lai

   他们钢琴前门进来

   They brought the piano sideways through the front door.

  • qián mén de yī kuài fāng bō li pò liè le

   前门玻璃破裂

   One of the glass panels in the front door was cracked.