qiú zhàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.provoke battle

  • tā men yǒu yī zhī xùn liàn yǒu sù qiú zhàn xīn qiè de bù duì

   他们训练有素求战心切部队

   They have well-trained troops, who are spoiling for a fight.

 • 2

  v.ask to go into battle

  • zhàn shì men qiú zhàn xīn qiè

   战士求战心切

   The soldiers are itching for battle.