quán

Initial:qVideo guide
Radical:
Structure:Above to below
Strokes:
10
Traditional:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.fist

  • tā wò zhù le quán

   He clenches his fist.

  • tā jìng rán cháo wǒ huī quán

   竟然

   He should shake hiss fist towards me.

  • tā duì hái zi quán dǎ jiǎo tī

   孩子

   He cuffs and kicks kids.

 • 2

  n.boxing; pugilism

  • tài jí quán

   太极

   Tai Chi

  • quán wáng

   boxing champion

  • quán jī bǐ sài

   比赛

   boxing match

 • 3

  v.curl; twist

  • quán zhe tuǐ

   with one's legs curled up

  • tā xǐ huan quán zhe shēn tǐ shuì jiào

   喜欢身体睡觉

   He likes to sleep curled up on his side.

  • quán zhe gē bo

   胳膊

   curl one's arm

Words and phrases with 拳

Similar-form characters to 拳

Chinese Characters with pinyin quán

 • complete; whole
 • sliding/steelyard weight; power
 • spring; mouth of a spring
 • recover from an illness
 • explain; reason