rú guǒ nà
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • if...; providing that...

    • rú guǒ tiān qì hǎo nà wǒ men jiāng dù guò yī gè yú kuài de jià qī

      如果天气我们度过愉快假期

      Provided we get good weather, it will be a pleasant holiday.