ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.choose by means of a sift; select; sieve

  • jī qì kě yǐ zì dòng shāi xuǎn

   机器可以自动筛选

   The machine can automatically filter.

  • jié mù zǔ zhōu rì lái cǐ shāi xuǎn xuǎn shǒu

   节目周日筛选选手

   The show is here on Sunday to screen the contestants.

  • wǒ men yào shāi xuǎn yōu liáng zhǒng zi

   我们筛选优良种子

   We need to select good seeds.

  • zǐ xì shāi xuǎn

   仔细筛选

   select carefully