ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.sight; eyesight

  • wán shǒu jī yǒu sǔn shì lì

   手机有损视力

   Playing with mobile phones is bad for your eyesight.

  • tōng guò shǒu shù tā huī fù le shì lì

   通过手术恢复视力

   He restored his sight trough operation.

  • wǒ xiǎng yōng yǒu jiàn kāng de shì lì

   拥有健康视力

   I want to have a sane vision.

  • shì lì cè yàn

   视力测验

   eyesight test

  • shì lì zhèng cháng

   视力正常

   vision is normal