shōu jù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.receipt

  • qǐng zài shōu jù shang qiān zì

   收据签字

   Please sign your name on the receipt.

  • zhè shì zhī fù yī bàn huò kuǎn de shōu jù

   支付一半货款收据

   Here's the receipt for half payment on goods.

  • qǐng bǎo liú suǒ yǒu de shōu jù

   保留所有收据

   Keep all your receipts.

  • zhèng shì shōu jù

   正式收据

   official receipt

  • kòng bái shōu jù

   空白收据

   blank receipt

  • xiàn jīn shōu jù

   现金收据

   cash receipt

  • wán shuì shōu jù

   完税收据

   tax payment receipt

  • kāi shōu jù

   收据

   make out a receipt

  • ná dào shōu jù

   收据

   get a receipt

  • lǐng huò shōu jù

   收据

   receipt for freight

  • zhuāng huò shōu jù

   装货收据

   shipping receipt

Word usage

 • "收据" is often matched with measure word "个"or"份"or"张".
  • 收据

   one receipt

  • 收据

   one copy of the receipt

  • 收据

   one receipt