shǔ biāo qì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.mouse

    • tā xū yào guó jì shāng yòng jī qì gōng sī shēng chǎn de jiān róng gè rén jì suàn jī shǔ biāo qì hé guāng pán qū dòng qì

      需要国际商用机器公司生产兼容个人计算机鼠标器光盘驱动器

      It requires an IBM-compatible personal computer, a mouse and a CD-ROM drive.