ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.weather; skies; sky

  • tiān qì yù bào hěn zhǔn què

   天气预报准确

   The weather forecast is very accurate.

  • cháo shī de tiān qì ràng rén xīn fán

   潮湿天气

   The humid weather is annoying.

  • tiān qì yào biàn

   天气

   The weather is changing.

  • tiān qì è liè

   天气恶劣

   harsh weather

 • 2

  n.dialtime (of the day)

  • tiān qì yě bù zǎo le kuài huí jiā ba

   天气回家

   It's getting late and we'd better hurry home.