wù xiāo yún sàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slThe fog lifted and the clouds dispersed.

    • tài yáng chū lai hòu wù xiāo yún sàn

      太阳出来雾消云散

      The fog vanished away when the sun came out.