ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.perform one's filial duty; show filial piety

  • tā duì fù mǔ shí fēn xiào shùn

   父母十分孝顺

   He is extremely filial towards his parents .

  • tā shì gè xiào shùn de hái zi

   孝顺孩子

   She is filial towards her parents.

  • tā shì gè bù xiào shùn de ér zi

   孝顺儿子

   He's an unfilial son.

  • xiào shùn zhǎng bèi

   孝顺长辈

   be filial to elders