xiào xīn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.filial sentiments; filial devotion; filial piety

  • zhèng míng xiào xīn

   证明孝心

   demonstrate one's filial piety

  • tā yòng le yī gè wǎn shang xiàng mǔ qīn biǎo dá xiào xīn

   他用晚上母亲表达孝心

   He spent the whole evening assuring his mother of his love and devotion.

  • tā xiǎng xiàng fù mǔ biǎo xiào xīn

   父母孝心

   He wants to show filial piety to his parents.

Chinese words with pinyin xiao xin