yáng pái
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.mutton/lamp chop

  • nǐ hái yào mǎi yáng tuǐ huò yáng pái ma

   羊腿羊排

   Do you also want a leg of lamb or lamb chops?

  • nǐ bǐ jiào xǐ huan xiǎo yáng pái hái shi zhū pái

   比较喜欢羊排还是猪排

   Which do you prefer, lamb chops or pork chops?