yǎng jiā hú kǒu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slearn the family's living

  • máng zhe yǎng jiā hú kǒu

   养家糊口

   be busy with the bread-and-butter side of life

  • zhè jiā de zhǎng zǐ shì wéi yī néng yǎng jiā hú kǒu de rén

   长子唯一养家糊口

   The eldest son is the family's sole provider.

  • zuò wéi yī míng guǎ fu tā shì jiā lǐ wéi yī yǎng jiā hú kǒu de rén

   作为寡妇家里唯一养家糊口

   A widow, she is the sole provider for her family.