yì wài shì gù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.accident; a fortuitous accident; contingency

  • tā men de chuán zài yī qǐ fǎn cháng de yì wài shì gù zhōng chén mò

   他们反常意外事故沉没

   Their boat sank in a freak accident.

  • dàn yuàn wǒ néng bǎ nà yì wài shì gù de kě pà qíng jǐng gěi wàng diào

   但愿意外事故可怕情景忘掉

   I wish I could get the picture of that awful accident out of my head.