yuán tóu huó shuǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.dynamics of development

    • chéng shì jīng jì de yuán tóu huó shuǐ

      城市经济源头活水

      dynamics of development of urban economy