zài lái yī gè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slencore

  • yuè tuán liǎng cì dé dào guān zhòng zài lái yī gè de qǐng qiú

   乐团得到观众再来一个请求

   The group got three encores.

  • bàng jí le zài lái yī gè

   再来一个

   Bravo! Encore!