bù shèng qí fán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slbe pestered/bored beyond endurance; it is a lot of trouble

    • tā rǒng cháng de zhù jiǔ cí yǐ shǐ wǒ men bù shèng qí fán

      冗长祝酒词使我们不胜其烦

      We have already become tired of his discursive toast.