cháng yuǎn
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.long-term; long-range

  • cháng yuǎn jué cè

   长远决策

   long-term policy decision

  • cháng yuǎn tóu zī

   长远投资

   long-term investment

  • cháng yuǎn zhàn lüè

   长远战略

   long-haul strategy

 • 2

  adj.dialfor a long time

  • wǒ cháng yuǎn méi jiàn tā le

   长远

   I've not seen him for a long time.

  • tā cháng yuǎn méi lái le

   长远

   It's been a long time since he was last here.