dǐng tiān lì dì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • of gigantic stature; of indomitable spirit

  • zuò yī gè dǐng tiān lì dì de yīng xióng

   顶天立地英雄

   be a dauntless hero

  • yǒu xiē fù mǔ rèn wéi nán hái zi bì xū xué huì xiàng nán zǐ hàn yī yàng dǐng tiān lì dì

   有些父母认为男孩子必须学会男子汉一样顶天立地

   Some parents believe a boy must learn to stand up and fight like a man.