guǎng yì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.(as opposed to "narrow sense") broad sense

  • guǎng yì ér yán tā shì gè nǚ quán zhǔ yì zhě

   广义而言女权主义

   She's a feminist, in the broadest sense of the word.

  • zhè bù jù cóng guǎng yì shang shì xǐ jù

   广义

   The play is a comedy, in the broadest sense of the word.

 • 2

  adj.generalized

  • yī wèi guǎng yì ér bù yán mì de jiě shì zhě

   广义严密解释

   a loose constructionist