guò mǐn fǎn yìng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.allergic reaction/response

  • rǔ zhì pǐn yǒu kě néng huì yǐn qǐ mǒu xiē rén de guò mǐn fǎn yìng

   乳制品可能引起某些过敏反应

   Dairy products may provoke allergic reactions in some people.

  • chǎn shēng guò mǐn fǎn yìng

   产生过敏反应

   become sensitized