jìn shēn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.depth of a yard/room

  • zhè yuàn zi de jìn shēn yǒu duō shǎo

   院子进深多少

   How deep is the garden?

  • tā xiǎng zhī dào fáng jiān de jìn shēn

   知道房间进深

   He wants to the depth of the room.

  • cè liáng jìn shēn

   测量进深

   measure the depth