kān dēng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.publish in a newspaper or magazine; carry

  • zhè xiē hǎi bào kān dēng le xiāng yān guǎng gào

   这些海报刊登香烟广告

   These posters advertised cigarettes.

  • zhè xiē tú piàn kān dēng le hěn duō jiǎng zhāng

   这些图片刊登奖章

   Many medals were published in these pictures.

  • jīn tiān gè dà bào zhǐ quán wén kān dēng le zǒng lǐ de jiǎng huà

   今天报纸全文刊登总理讲话

   All of the major newspapers carried the Premier's speech in full today.