qiú lóng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.wooden prisoner's cage used in imperial China

  • tā cán fèi le fáng zi chéng le tā de qiú lóng

   残废房子囚笼

   Now that he was disabled, his house had become a prison to him.

  • duì yú lì shǐ xué jiā lái shuō zì shēn de jīng yàn cái shì qiú lóng

   对于历史学家自身经验囚笼

   All historians are prisoners of their own experience.