qū fēn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.differentiate; distinguish; make a distinction between

  • qū fēn shì shí hé guān diǎn fēi cháng zhòng yào

   区分事实观点非常重要

   It's important to differentiate between fact and opinion.

  • nǐ yào xué huì qū fēn duì cuò

   学会区分

   You have to learn to distinguish between right and wrong.

  • tā liǎ de zhǎng xiàng hěn nán qū fēn

   长相区分

   Their looks are difficult to distinguish.