shí yī yuè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.November

  • shí yī yuè zuì yǒu kě néng fā shēng qiáng fēng bào

   十一月可能发生风暴

   Severe storms are most likely to occur in November.

  • lǐng dǎo rén xuǎn jǔ jiāng zài shí yī yuè jǔ xíng

   领导人选举十一月举行

   The leadership election is due in November.

  • nǐ bù bì děng dào shí yī yuè

   不必等到十一月

   You need not wait until November.

 • 2

  n.the eleventh month of the lunar year; eleventh moon