wù ǎi
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.fog; mist; haze

  • huī chén jiù xiàng yī tuán wù ǎi pán xuán zài tā men zhōu wéi

   灰尘雾霭盘旋他们周围

   Dust swirled around them like a misty cloud.

  • yuè liang zài wù ǎi zhōng fā chū wēi guāng

   月亮雾霭发出微光

   The moon glimmered faintly through the mists.