xiàn

Initial:xVideo guide
Final(T3):iànVideo guide
Radical:
Structure:Left to right
Strokes:
13
Traditional:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.present; dedicate; donate

  • tā men zhèng zài xiàng sǐ nàn zhě xiàn huā quān

   他们正在死难者花圈

   They are laying wreaths to the victims.

  • cūn mín tīng shuō jì zhě yào lái cūn li cǎi fǎng zì fā de lái xiàn hǎ dá

   村民听说记者采访自发哈达

   The villagers heard that the reporter was going to the village to cover the issue, and they came to offer khata spontaneously.

  • tóng xué men xiàng tā xiàn shàng le zuì zhōng xīn de zhù fú

   同学衷心祝福

   The students gave him their most heartfelt blessings.

 • 2

  v.show; put on

  • xiàn jì

   perform some stunts

  • xiàn yīn qín

   殷勤

   curry favour

Words and phrases with 献

Similar-form characters to 献

Chinese Characters with pinyin xiàn

 • show; present
 • 线
  thread; line
 • county
 • bound; restrict
 • pitfall; be captured/conquered