yǎng shēng zhī dào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.a mode of life; a way of keeping good health; laws of health

    • zǎo qī jī dū jiào fù jiān chí sù shí yǎng shēng zhī dào

      早期基督教父坚持素食养生之道

      The early Christian fathers adhered to a meatless regime.