yī kàn jiù huì yī zuò jiù fèi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • feel easy when watching but difficult when doing

    • zhì zuò shǒu gōng yì pǐn wǒ yī kàn jiù huì yī zuò jiù fèi

      制作手工艺品一看就会,一做就废

      For making handicrafts, I feel easy when watching teaching videos but difficult when I actually make them.