ào lín pǐ kè cūn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Olympic Village

    • běi jīng zhèng zài xiū jiàn ào lín pǐ kè cūn

      北京正在修建奥林匹克村

      Olympic Village is under construction in Beijing.