ào lín pǐ kè wěi yuán huì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Olympic Committee

    • guó jì ào lín pǐ kè wěi yuán huì chéng rèn yà zhōu yùn dòng huì wéi zhèng shì de yà zhōu dì qū yùn dòng huì

      国际奥林匹克委员会承认亚洲运动会正式亚洲地区运动会

      International Olympic Committee recognized the Asian Games as an official Games in Asia.